fbpx
Close
Type in ieder geval 1 karakter in om te zoeken
Back to top

Algemene voorwaarden

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij, CommuniKatie (met KvK-nummer: 09179424), met u sluiten. Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via info@kyonne.com of per post: Kyonne Leyser, Graaf Lodewijkstraat 41 Arnhem. Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Artikel 1 – Inleidende bepaling

In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:
Kyonne Leyser: Kyonne Leyser, gevestigd te Arnhem, Graaf Lodewijkstraat 41, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, nummer: 09179424 onder handelsnaam CommuniKatie.

Workshop/trainingsovereenkomst : De overeenkomst die tot stand komt op het moment door schriftelijke of mondelinge aanmelding van de participant bij een workshop/training van Kyonne Leyser. Hierdoor verbindt Kyonne Leyser zich jegens de participant tot het verschaffen van een door Kyonne Leyser aangeboden en door haar gemaakte workshop/training.

Participant : De partij met wie Kyonne Leyser een workshop/trainingovereenkomst heeft gesloten, welke onderworpen is aan deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 – Totstandkoming en inhoud overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de participant van het aanbod van Kyonne Leyser. De participant, die een workshop/training ook namens andere deelnemers boekt is hoofdelijk aansprakelijk voor alle andere (mede-)participanten, die hij/zij aanmeldt. Bij het aanmelding van/door een minderjarige is schriftelijke toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger noodzakelijk.

Artikel 3 – Product

Deze voorwaarden zijn van toepassing op (online) trainingen georganiseerd door Kyonne Leyser.

Artikel 4 – Registratie

U dient zich te registreren om een product te bestellen. U moet hiervoor uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekken. Deze persoonlijke gegevens dient u naar waarheid in te vullen en deze dienen actueel te zijn. Wij beschermen uw persoonlijke gegevens goed; zie ook onze Privacy Statement op onze website. Gebruik een sterk wachtwoord voor uw account en geef uw wachtwoord nooit aan anderen. U bent zelf verantwoordelijk voor eventueel misbruik van uw account (bijvoorbeeld: als een ander met uw wachtwoord een bestelling bij ons plaatst).

Artikel 5 – Betaling

De (totale) prijs van de producten staat in onze webshop aangegeven. U kunt in onze webshop betalen met Ideal, Paypal en creditcard.

Artikel 6 – Wijzigingen door Kyonne Leyser

Kyonne Leyser heeft het recht de workshop/trainingovereenkomst op te zeggen, bij onbehoorlijk gebruik van de workshop/training, bij het kopiëren en/of inloggegevens door te geven aan derden. Als gewichtige omstandigheden daartoe aanleiding geven behoudt Kyonne Leyser zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het programma. Gewichtige omstandigheden zijn omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Kyonne Leyser aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Deze verplichting vervalt wanneer de wijziging aan de participant kan worden toegerekend. De hieruit voortvloeiende schade komt dan voor rekening van de participant. Indien de oorzaak van de wijziging aan Kyonne Leyser kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Kyonne Leyser. Als beide partijen schuld hebben aan de wijziging, dragen beide partijen ieder hun eigen schade.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

Kyonne Leyser aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van participanten, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop/training. Als de workshop/training niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de participant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is de participant verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan Kyonne Leyser. Eventuele schade wordt door Kyonne Leyser vergoed tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Kyonne Leyser is toe te rekenen noch aan de persoon/organisatie van wiens hulp/medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt, omdat:

  • De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is toe te rekenen aan de participant.
  • De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en/of toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de workshop/training is betrokken.
  • De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die de workshop/trainingorganisator of degene van wiens hulp bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikt maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon worden voorzien of verhelpen.
    Er sprake is van overmacht: abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Indien de workshop/training niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de participant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de participant noch aan Kyonne Leyser zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Indien Kyonne Leyser aansprakelijk is voor derving van workshops/trainingssgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de workshop/trainingssom.

Artikel 8 – Verplichtingen van de participant

De participant die zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een workshop/training daardoor wordt bemoeilijkt, kan door Kyonne Leyser van de workshop/training worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de participant.

Artikel 9 – Annulering

Annulering is niet meer mogelijk nadat de inlogcodes verzonden zijn. Voor die tijd is het mogelijk om binnen 7 dagen kosteloos te annuleren. Na deze 7 dagen kan er niet meer geannuleerd worden.

Artikel 10 – Klachtenbehandeling

Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar info@kyonne.com. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen 5 werkdagen nadat we uw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt u binnen 5 werkdagen een bevestiging van uw klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de
geschillenregeling.

Artikel 11 – Geschillenregeling

  • Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter te Amsterdam bevoegd.
  • Ook kunt u als consument terecht op het ODR-platform (Online Dispute Resolution). Dit platform biedt een eenvoudige, doelmatige, snelle en goedkope buitengerechtelijke oplossing voor geschillen die voortvloeien uit online transacties. Voor meer informatie zie: http://ec.europa.eu/odr.